Chiến lược phát triển

Chiến lược phát triển

Tiếp tục phát triển và sản xuất các sản phẩm mới, tiếp tụccải tiến quy trình sản xuất, tiếp tục mở rộng Cu mớinhóm đồng phân.

Development Strategy